The Heart-Essence Mantra of Amitayus

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་སྔགས།

The Heart-Essence Mantra of Amitayus

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུཾ་ཨ། ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱེ། ཨ་པ་ར་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་པུ་ཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་

བ་ཏེ་ཨ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སུ་བི་ནིཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུ་ཎྱེ་

པུ་ཎྱེ་མ་ཧཱ་པུ་ཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ་ཎྱེ་ཨ་པ་རི་མིཏ་ཏ་པུ་ཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ སརྦྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨྨ་ཏེ་ག་

ག་ན་ས་མུད་ག་ཏེ་སྭ་བྷ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་བཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

 

OM VAJRA ĀYUSHE HŪNG AH/OM PUNYE PUNYE MAHĀPUNYE/ APARAMITA ĀYUR PUNYE JÑĀNA SAMBHARO PACHITE SVĀHĀ/ OM NAMO BHAGAVATE APARAMITĀ ĀYUR JÑĀNA SUBINISHCHITA TEJO RĀJĀYA TATHĀGATĀYA/ ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA/ TADYATHĀ/ OM PUNYE PUNYE MAHĀPUNYE APARIMITA PUNYE APARIMITA PUNYA JÑĀNA SAMBHARO PACHITE/ OM SARVA SAMSKĀRA PARISHUDDHA DHARMATE GAGANA SAMUDGATE SVABHĀVA VISHUDDHE MAHĀNAYA PARIVĀRE SVĀHĀ

From the Sherig Parkhang Zungdu.

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

Advertisements

2 thoughts on “The Heart-Essence Mantra of Amitayus

  1. Xarika

    This is wonderful, I thought that I had alerady found all the “good stuff” on vajrayana. I will stay up tonight just reading your blog

    Σας ευχαριστώ πολύ, το dharma είναι μια πραγματική φίλη

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s