The Mantra for Generating Transcendent Insight 2

 ཤེས་རབ་བསྐྱེས་པར་བྱེད་པའི་སྔགས།

 

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨཱ་རྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཡ་བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ནི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་བི་བ་བི་བ་པྲཛྙཱ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་བརྡྷ་ནི་དྷི་རི་དྷི་རི་བུ་དྷི་བརྡྷ་ནི་སྭ་ཧཱ། སངྒྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དཱ་ན་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སྱ་ཙ་པྲཛྙཱ་བརྡྷ་ནཾ་ཀུརྦྟུནྟུ་སྭཱ་ཧཱ། 

 

NAMO RATNA TRAYĀYA/ NAMA ĀRYA AVALOKITESHVARA BODHISATTVAYA MAHĀSATTVAYA MAHĀKARUNIKĀYA/ TADYATHĀ/ ABIBA BIBA PRAJÑĀ BARDHANI JVALA JVALA MEDHA BARDHANI DHIRI DHIRI BUDHI BARDHANI SVĀHĀ/ SANGHA SAPARIVĀRA DĀNAPATI SAPARIVĀRA SYACHA PRAJÑĀ BARDHANAM KURBANTU SVĀHĀ

 

From the Sherig Parkhang Zungdu.

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s