Spontaneously Accomplishing All Wishes: A Supplication to the Reverend Lady Tārā, by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

 

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་གང་བསམ་ལྷུན་གྲུབ་མ།།
Spontaneously Accomplishing All Wishes:

A Supplication to the Reverend Lady Tārā

(rje btsun sgrol ma’i gsol ‘debs gang bsam lhun grub ma)

by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

(mkhan chen bla ma dpal dgyes pa rdo rje rin po che)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧྲཱིཿ ལྷན་སྐྱེས་ཆོས་སྐུའི་ཏཱ་རེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་།།

OṂ ĀH HŪNG HRĪH: LHEN-KYEY CH’Ö-KU’I TĀ-RÉ KÜN-TU-ZANG

OṂ ĀH HŪṂ HRĪH: The TARE of the Dharmakāya born innately, Samantabhadrī,


ཞིང་སྐྱེས་ལོངས་སྐུའི་ཏུཏྟ་རེ་འཕགས་མའི་ཚོགས།།
ZHING-KYEY LONG-KU’I TUTTA-RÉ P’AK-MA’Y TS’OK

The TUTTARE of the Saṃbhogakāya born in Pure Lands, the Noble Female Assembly,

སྔགས་སྐྱེས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཏུ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ།།
NGAK-KYEY TRUL-KU’I TU-RÉ KHA’N-DRO-MA

The TURE of the Nirmāṇakāya born from Mantra, the Ḍākinī;

སྐུ་གསུམ་ལྷ་མོའི་སྭཱ་ཧཱ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།

KU-SUM LHA-MO’I SWĀ-HĀ LHÜN-DRUP SHOK
May the SVĀHĀ of the Goddess of the Three Kāyas be spontaneously accomplished.

ཏཱ་རེའི་རིག་པ་ཀ་དག་དབྱིངས་སུ་སད།།
TA-RÉ’I RIK-PA KA-DAK YING SU SAY

The intrinsic awareness of TARE is awakened within the basic space of Original Purity,

ཏུཏྟ་རེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་བཞིན་འཐིབས། །

TUTTA-RÉ’I GYU’N-T’RUL JIN-LAP TRIN ZHIN T’IP
The blessings of the magical illusion of TUTTARE amass like clouds,

ཏུ་རེའི་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིས་སྦྲང་ཆར་འཇོ།།

TU-RÉ’I NGÖ-DRUP DÜ-TSIY DRANG-CH’AR JO

The ambrosial nectar of the Siddhi of TURE yields boon in pleasant rains;


སྭཱ་ཧཱ་ཕན་བདེའི་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།

SWĀ-HĀ P’EN-DÉ’I DRO-DÖN LHÜN-DRUP SHOK
SVĀHĀ: May living beings’ aims of benefit and happiness be spontaneously accomplished.

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་པདྨས་རྟག་ཏུ་སྐྱོབས།།

LA-MA OR-GYEN PAY-MAY TAK-TU KYOP

May the Guru, Padmasambhava of Oḍḍiyāna, protect continuously,


ཡི་དམ་པདྨ་རྒྱལ་པོས་བརྟན་ཏུ་སྲུངས།།

YI-DAM PAY-MA GYEL-PÖ TEN-TU S’UNG

May the Iṣṭadeva, the Lotus King, guard firmly,

མཁའ་འགྲོ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་བར་ཆད་སོལ།།

KHA’N-DRO YANG-CHEN LHA-MÖ BAR-CH’AY SÖL

May the Ḍākinī, the Goddess Sarasvatī, dispel obstacles;

ཆོས་སྐྱོང་གེ་སར་ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་མཛོད།།

CH’Ö-KYONG GÉ-SAR NAM-YANG DREL-MEY DZÖ

May the Dharmapāla, Gésar, ensure companionship forever.


ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་མེ་བྱའི་ལྷ་བབས་ཟླ་བའི་དབང་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་སྐྱེན་པོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་འགྱུར་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་རྫོགས་ཆེན་པ་ཐུབ་བསྟན་སྙན་གྲགས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁའ་འགྲོ་དམ་པ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་གསུང་སྐུལ་ལྟར་གང་ཤར་དུ་ཤྲཱིཿསྨྱོན་ཨེ་མ་ཧོས་དབྱིན་ཡུལ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ཛྙཱ་ན་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཁང་དུ་བསྙེན་མཚམས་སྐབས་སུ་སྐུ་གསུམ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་ལ་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་དང་ར་མདའ་སྒྲོན་པར་དགེའོ།། །།

And thus, so it was that on the 28th day of the 9th month of Heavenly Descent in the Fire Bird Year of the Tibetan sixty-year astrological cycle (rab gnas me bya’i lha babs zla ba’i dbang phyogs rgyal ba gsum pa), in accordance with the spoken request of the Tulku of Kyenpo, His Holiness the 5th Angyur Rinpoché, Dzogchenpa Tupten Nyendrak (skyen po’i sprul sku a ‘gyur sku pheng lnga ba dzog chen pa thub bstan snyan grags rin po che) and the transcendent Ḍākinī, Rigdzin Yangchen Lhamo (rig ‘dzin dbyangs can lha mo), whatever arose [to mind] was set down by the madman Śrī Émaho, in the Jñānaguru Practice Center at Künzang Chöling (kun bzang chos gling dznaa na gu ru’i sgrub khang) in England, during a break from recitation sessions, as he supplicated to the Tārā Assembly of the Three Kāyas from his heart, and called out for assistance: Virtue!

(Translated from Tibetan by Erick Tsiknopoulos, mid-late November 2017, in the village of Rakkar, near Dharamsala, India.)

Advertisements

Long Life Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo, by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོའི་ཞབས་བརྟན།

Long Life Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo

(mkha’ ‘gro ma rig ‘dzin dbyangs can lha mo’i zhabs brtan)

by Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché

(mkhan chen bla ma dpal dgyes pa rdo rje rin po che)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos

ཨེ་མ་ཧོ།།

É-MA-HO

How wondrous.

ཆོས་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དཔལ།།

CH’Ö-KU’I KHAN-DRO KÜN-TU-ZANG-MO’I PEL

The Ḍākinī of the Dharmakāya, the glorious Samantabhadrī,

ལོངས་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར།།

LONG-KU’I KHAN-DRO JÉ-TSÜN DRÖL-MA KAR

The Ḍākinī of the Sambhogakāya, the Reverend Lady White Tārā,

སྤྲུལ་སྐུའི་མཁའ་འགྲོ་མནྡ་ར་ཝ་མཆོག།

TRUL-KU’I KHAN-DRO MANDA-RA-WA CH’OK

The Ḍākinī of the Nirmāṇakāya, the supreme Mandāravā,

ཡང་སྤྲུལ་མཁའ་འགྲོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་སྒྲོན་དང་།།

YANG-TRUL KHAN-DRO JIK-MEY CH’Ö-DRÖN DANG

The reincarnated Ḍākinī, Jigmey Chödrön,

མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཉིད།།

KHAN-DRO RIK-DZIN YANG-CHEN LHA-MO NYIY

And the Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo herself:

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་བཞེད་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག།

KU-TS’É TEN CHING ZHEY-DÖN LHÜN-DRUP SHOK

May her longevity be stable; and may her aspired aims be spontaneously accomplished.

ཅེས་པ་རབ་གནས་མེ་བྱའི་ཟླ་༨ཚེས་༡༦དགེ་བར་དད་གུས་དམ་གཙང་གིས་ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས་སྨོན་པར་དགེའོ།།

And thus, so it was that on the positive date of the 16th day of the 8th month of the Fire Bird Year in the sixty year Tibetan astrological cycle (rab gnas), this aspiration was made with faithful devotion and pure commitment by Śrī Émaho: Virtue!

།། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧་ཟླ་༡༠་ཚེས་༦་ལ།།

[Written] on the 6th day of the 10th month of the foreign year 2017 (October 6th, 2017).

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, in the village of Rakkar, near Dharamsala, India, on October 11-15th, 2017, at the request of Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché).

The Naked Truth, by Gendün Chöpel

The Naked Truth (bden pa gcer bu)

by Gendün Chöpel (dge ‘dun chos ‘phel, 1903-1951)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos

The naked truth, terrifying to behold,

Should never be covered with the garb of self-deception.

This is the first sacred vow of the scholar:

So strive to keep it with diligence; even at the cost of your life.

མཐོང་ན་འཇིགས་པའི་བདེན་པ་གཅེར་བུ་ལ། །

རང་མགོ་བསྐོར་བའི་གོས་ཀྱིས་མི་གཡོགས་པ། །

འདི་ནི་མཁས་པའི་དམ་ཚིག་དང་པོ་སྟེ། །

སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་འབད་པས་བསྲུང་བར་འཚལ། །

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, November 8th, 2012; revised exactly five years later on November 8th, 2017.)

The Dhāraṇī of the Lord of Secrets, Vajrapāṇi

The Dhāraṇī of the Lord of Secrets, Vajrapāṇi

(gsang bdag phyag na rdo rje gzungs bzhugs so)

From ‘The Compendium of Regular Practices for Sacred Names and Dhāraṇīs’

(mtshan-gzungs rgyun-khyer phyogs-bsgrigs)

Extracted from ‘The Treasure Mine of Practice Methods’
(sgrub-thabs rin-chen ‘byung-gnas),

by the 7th Panchen Lama, Lobzang Pelden Tenpay Nyima
(pan-chen sku-phreng bdun-pa blo-bzang dpal-ldan bstan-pa’i nyi-ma, 1782–1853)

Arranged and published by the Gansu Ethnic Publishing House
(kan-su’u mi-rigs dpe-skrun-khang), 1996

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, 2017

 

CHANG-LO-CHEN GYI NAY CH’OK DAM-PA NA

In the transcendent supreme abode of Alakāvatī,

SANG-NGAK RIK KÜN GYI DAK-PO

Is the Master of all classes of Secret Mantra,

LOK-DREN GEK KYI TS’OK NAM JOM DZAY-PA’Y

Who ensures defeat for the hosts of wrong guides and hindrance makers:

CHOM-DEN DOR-JÉ NAM LA CH’AK-TS’EL LO

I pay homage to the Vajra Bearing Bhagavān.

 

OṂ VAJRAPĀṆI HŪṂ PHAT

[Tibetan pronunciation:

OṂ BADZRAPĀṆI HŪNG P’AYT]

 

GÉ-WA DI YIY NYUR-DU DAK

By this virtue, may I swiftly

SANG-WA’Y DAK-PO DRUP GYUR NAY

Accomplish the Lord of Secrets;

DRO-WA CHIK-KYANG MA-LÜ-PA

And thereby establish all living beings, without exception,

DÉ YI SA LA GÖ-PAR SHOK

In that very same state.

 

KHYEY LA TÖ CHING SÖL-WA TAP-PA’Y T’Ü
By the power of praising and supplicating you,

DAK SOK GANG-DU NAY-PA’Y SA-CH’OK DÉR
In whatever places I and others may dwell,

NAY DANG UL-P’ONG T’AP-TSÖ ZHI-WA DANG
Please pacify illness, poverty, and conflict;

CH’Ö DANG TRA-SHIY P’EL-WAR DZAY DU SÖL
And ensure the flourishing of Dharma and good fortune.

 

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, November 5th 2017, in the village of Rakkar near Dharamsala, India).

The Wish-Fulfilling Gem: A Sādhanā of the Reverend Lord Mañjuśrī, by Khenchen Lama Rinpoché, Pelgyeypa Dorjé

༄༅།།རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ།།

The Wish-Fulfilling Gem:

A Sādhanā of the Reverend Lord Mañjuśrī

(rje btsun ‘jam dpal dbyangs kyi sgrub thabs yid bzhin nor bu zhes bya ba)

by Khenchen Lama Rinpoché, Pelgyeypa Dorjé

(mkhan chen bla ma rin po che dpal dgyes pa rdo rje)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, 2017

དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ནི།

First, the Going for Refuge and Generation of Bodhicitta are as follows:

ཨ༔ རང་ཉིད་བདེ་བཤེགས་སྙིང་པོ་ལ༔

AH: RANG-NYIY DÉ-SHEK NYING-PO LA

AH: To my own Buddha Nature, the Essence of the Sugata1,

རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

RANG-NGO SHEY-PAY KYAP SU CH’I

I go for refuge, knowing it to be my own true face.

མ་དག་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན༔

MA-DAK KHYAM-PA’Y DRO-WA KÜN

So that all living beings, impure and wandering,

རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

RANG-DRÖL CH’EN-POR SEM KYEY DO

May be freed within the great self-liberation, I generate the Mind of Awakening (bodhicitta).

བར་དུ་དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་ནི།

In the middle, the main practice, the Generation of the Deity, is as follows:

ཨེ་མ་ཧོ།།

É-MA-HO

How wondrous.

ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ཉིད་ལས།

KA-DAK TRÖ-DREL NGANG-NYIY LAY

From out of the natural state of primordial purity, free from elaboration,

ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་བརྒལ་འཇའ་ཟེར་འཁྲིགས།།

LHÜN-DRUP T’Ö-GEL JA-ZER T’RIK

Spontaneously accomplished rainbow beams of spontaneous presence amass:

རང་རིག་གསལ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐུ༑༑

RANG-RIK SEL-TONG YÉ-SHEY KU

The Awakened Form of self-awareness, luminous yet empty,

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས།།

JÉ-TSÜN P’AK-PA JAM-PEL-YANG

The Reverend Lord, Ārya Mañjuśrī;

མཚན་དཔེས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་དཔལ།།

TS’EN-PEY LONG-CHÖ-DZOK-KU’I PEL

In the glory of the Sambhogakāya’s marks and signs [of Buddhahood],

དགྱེས་ཞལ་འཛུམ་པས་འགྲོ་ལ་གཟིགས།།

GYEY ZHEL DZUM-PAY DRO LA ZIK

Gazing upon living beings with a smiling face of delight,

ཕྱག་གཡས་མཁྱེན་རབ་རལ་གྲི་འཛིན།།

CH’AK YAY KHYEN-RAP REL-DRI DZIN

His right hand holding the sword of sublime understanding,

གཡོན་པར་ཨུཏྤལ་པོ་ཏིས་མཛེས།།

YÖN-PAR UT-PAL PO-TI DZEY

In his left, an Utpala flower beautified by a volume of scripture,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།།

ZHAP NYIY DOR-JÉ-KYIL-TRUNG ZHUK

His two legs resting in the Vajra cross-legged posture,

གསལ་དག་བརྟན་པའི་ཞི་གནས་ངང་།།

SEL-DAK TEN-PA’Y ZHI-NAY NGANG

Within a state of Calm Abiding (śamatha) which is clear, pure, and stable.

ལྷག་མཐོང་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ལ།།

LHAK-T’ONG CH’Ö-KU’I LA-MA LA

To the Dharmakāya Guru of Higher Vision (vipaśyanā),

རང་ངོ་ཤེས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

RANG-NGO SHEY-PAY CH’AK-TS’EL LO

I bow deeply, knowing him to be my own true face.

གང་སྣང་ཀུན་བཟང་རྒྱན་དུ་མཆོད།།

GANG-NANG KÜN-ZANG GYÜN-DU CH’Ö

I continuously make the offerings of Samantabhadra, that of whatever manifests.

རང་ཤར་ཀུན་གྲོལ་ངང་དུ་བཤགས།།

RANG-SHAR KÜN-DRÖL NGANG DU SHAK

I confess within the state of liberating all that naturally arises.

གཉིས་འཛིན་བྲལ་བར་རྗེས་ཡི་རང་།།

NYIY-DZIN DREL-WAR JEY-YI-RANG

I rejoice free of dualistic fixation.

འཁོར་གསུམ་སྐྱེ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར།།

KHOR-SUM KYÉ-MEY CH’Ö-KHOR KOR

I request that you turn the Dharma Wheel whose three spheres are unborn2.

དུས་བཞི་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས།།

DÜ-ZHI PHO’N-GYUR MEY-PAR ZHUK

I implore you to abide unchanging throughout the four times.

སྣང་སྲིད་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་གསལ།།

NANG-S’IY GYEL-WA’Y ZHING DU SEL

Please illuminate apparent existence as the Fields of the Victorious Ones.

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་ཐུན་གྱི།།

ZHI GYAY WANG DRAK CH’OK-T’ÜN GYI

The uncontaminated mass of virtue from pacifying, increasing, magnetizing and subduing3,

དགེ་ཚོགས་ཟག་མེད་འགྲོ་ལ་བསྔོ།།

GÉ-TS’OK ZAK-MEY DRO LA NGO

Supreme and common, I dedicate to living beings.

Recite:

ཨོྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

O A RA PA CA NA DHĪH

[Tibetan pronunciation:

O A RA PA TSA NA DHĪH]

དང་།

And [then]:

ཏཱཾཿསྭ་ར་སྭཱ་སྟི་ཛྙཱ་ན་ཧྲཱིྃ་ཛཿ

SVARA SVĀSTI JÑĀNA HRĪ JAH

[Tibetan pronunciation:

SWARA SWĀSTI DZÑĀNA HRĪNG DZAH]

ཞེས་ཅི་མང་བཟླ།།

[Recite] as much as possible.

མཐར་དབང་བཞི་བླངས་པ་ནི།

In conclusion, the receiving of the Four Empowerments is as follows:

ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་གནས་བཞི་ལས།།

YI-DAM GYEL-WA’Y NAY-ZHI LAY

From the four places of the Meditation Deity, the Victorious One [Mañjuśrī],

འོད་འཕྲོས་རང་གི་སྒྲིབ་བཞི་དག།

Ö-T’RÖ RANG GI DRIP-ZHI DAK

Light radiates forth, purifying my four obscurations.

དབང་བཞི་ཐོབ་པའི་རྩལ་སྣང་རྫོགས།།

WANG-ZHI T’OP-PA’Y TSEL-NANG DZOK

The dynamic manifestations4 of obtaining the Four Empowerments are completed;

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་སྨིན།།

KU-ZHI GO’N-P’ANG NGÖN-DU MIN

And the level of the Four Bodies of Awakening (kāyas) is manifestly ripened.

སླར་ཡང་སྣང་སྲིད་འོད་དུ་ཞུ།།

LAR-YANG NANG-S’IY Ö DU ZHU

Once again, apparent existence melts into light.

ཡེ་ནས་དག་སྣང་གཉུག་མའི་ངང་།།

YÉ-NAY DAK-NANG NYUK-MA’Y NGANG

In the innate state of pure experience from the very beginning;

སྤྲོས་བྲལ་མི་ཤིགས་གཉུག་མའི་ཀློང་།།

TRÖ-DREL MI-SHIK NYUK-MA’Y LONG

In the innate expanse of the indestructible freedom from elaboration:

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་གནས།།

DU’N-DREL MEY-PA’Y YING SU NAY

Rest within the basic space which is beyond meeting and parting.

ཨ་ཨ་ཨཱཿ

AH AH ĀH

ཞེས་པའང་རབ་གནས་མེ་བྱའི་དབོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་དད་གུས་དག་སྣང་གིས་ཕྱུག་པའི་བཀུར་འོས་དམ་པ་མཁའ་འགྲོ་རྗེ་བཙུན་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་ཡང་ཡང་སྐུལ་ངོར་བིརྱ་དྷཱ་ར་ཤྲཱི་ཨ་ནནྟ་བཛྲས་དབྱིན་ཡུལ་གངས་ལྡན་རི་སུལ་གྱི་རྫོགས་ཆེན་དུས་འཁོར་རི་ཁྲོད་དེ་ཉིད་དུ་བགྱིས་པར་དགེའོ།། །།

And thus, so it was that in response to the repeated request of Khandro Jétsün Rikdzin Yangchen Lhamo (mkha’ ‘gro rje btsun rig ‘dzin dbyangs can lha mo), a transcendent one worthy of copious honor, this was composed by the Vidyadhāra Śrī Ānanda Vajra (bidya dhaa ra shrii a nanta badzra), with pure vision of faith and admiration for the Second Victorious One [Padmasambhava], during the light side (waxing phase, dkar phyogs) of the second month (dbo zla) of the Fire Bird Year [2017] in the sixty year Tibetan astrological cycle (rab gnas), at the very location of the Mountain Hermitage of the Kālacakra of the Great Perfection (rdzog chen dus ‘khor ri khrod), in the snowy hills of England: Virtue!

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, late September-early October 2017, in the village of Rakkar near Sidhbari, in the Dharamsala area of Himachal Pradesh, India, at the request of Khenchen Lama Rinpoché, Pelgyeypa Dorjé and Khandro Rigdzin Yangchen Lhamo.)

1 Skt. sugatagarbha

2 ‘khor gsum skye med chos ‘khor; alternatively, “the Dharma Wheel of the unborn three spheres”. This refers to the emptiness of the subject, object and the action or relationship between them. Also known as the ‘thorough purity of the three spheres’ (‘khor sum rnam dag or ‘khor gsum rnam par dag pa) and ‘the (thorough) non-conceptualization/non-conceptuality toward the three spheres’ (‘khor gsum mi rtog pa or ‘khor gsum rnam par mi rtog pa). This itself is realized in the ‘the deep wisdom (jñāna) of total/thorough non-conceptuality/non-conceptualization/non-discurvity/non-discursiveness toward the three spheres’ (‘khor gsum rnam par mi rtog pa’i ye shes), and the ‘the discerning insight (prajñā) of non-reification/non-referentiality/non-fixation toward the three spheres’ (‘khor gsum mi dmigs pa’i shes rab).

3 The four awakening (or awakened) activities (phrin las).

4 rtsal snang

The Lotus Jewel: A Self-Visualizaton of Guru Rinpoché (Padmasambhava), by Khenchen Lama Rinpoché, Pelgyeypa Dorjé

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བདག་བསྐྱེད་པདྨ་མ་ཎི།

The Lotus Jewel: A Self-Visualization of Guru Rinpoché (Padmasambhava)

(gu ru rin po che’i bdag bskyed padma ma Ni)

by Khenchen Lama Rinpoché, Pelgyeypa Dorjé (mkhan chen bla ma rin po che dpal dgyes pa rdo rje)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos


ཨེ་མ་ཧོ༔

É-MA-HO

How wondrous.


ཕྱི་སྣོད་དག་པ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་༔

CH’I-NÖ DAK-PA ZANG-DOK PEL-RI’I ZHING

The outer universe purified, the Pure Land of the Glorious Copper Colored Mountain,


ནང་བཅུད་རྫོགས་པ་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔

NANG-CHÜ DZOK-PA RIK-DZIN KHAN-DRO’I TS’OK

Its inner inhabitants perfected, the assembly of Vidyādharas and Ḍākinīs,


སྒྲ་གྲགས་སྨིན་པ་བཛྲ་གུ་རུའི་དབྱངས༔

DRA-DRAK MIN-PA BA-DZRA GU-RU’I YANG

Sound and resonance ripened, the melody of the Vajra Guru [Mantra]:

གང་ཤར་རིག་པ་རང་གྲོལ་ངང་ནས་བཟླས༔

GANG-SHAR RIK-PA RANG-DRÖL NGANG NAY DAY
Recite it within the state of whatever arises [to mind] being naturally liberated as Intrinsic Awareness.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

OṂ ĀH HUṂ VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUṂ

[Tibetan pronunciation:

O ĀH HUNG BADZRA GURU PADMA SIDDHI HUNG]

ཅི་ནུས་མཐར་རང་རིག་བླ་མའི་ངང་ནས་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།

Recite as much as possible. Afterward, one should engage in the four bodily activities (moving, sitting, sleeping, and walking) from within the state of the Guru of Natural Intrinsic Awareness (rang rig bla ma).

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་མེ་བྱའི་སྤྲེལ་ཟླའི་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་དུས་ཆེན་ལ་སྙིང་གྲོགས་མཁའ་འགྲོ་རིག་འཛིན་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་ཐུགས་དམ་བཞིན་ཤྲཱིཿཨེ་མ་ཧོས་རིག་ཀློང་ལས་ཤར་བ་གབ་སྦས་མེད་པར་ཡིག་རིས་བགྱིས་པར་དགེའོ།།

And so it was that on the great festival for the gathering of Ḍākinīs (mkha’ ‘gro ‘du ba’i dus chen), during the Monkey Month of the Fire Bird Year of the sixty year Tibetan astrological cycle (rab gnas), this was composed in writing thus by Śrī Émaho, in accordance with the heartfelt commitments of his heart-friend, Ḍākinī Rigdzin Yangch’en Lhamo (mkha’ ‘gro rig ‘dzin dbyangs can lha mo); without hiding or concealing anything which arose from within the expanse of Intrinsic Awareness: May it be virtuous.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, July 21st-22nd, in Bucharest, Romania.)

Aspiration Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo, by Jigmey Lodrö Rinpoché

Aspiration Prayer for Ḍākinī Rigdzin Yangchen Lhamo

by Jigmey Lodrö Rinpoché (‘jigs med blo gros rin po che)

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos

 

RIK-DZIN DRUP-PA’Y WANG-CH’UK PAYMA-JUNG

The mighty master who accomplished the state of a Knowledge Holder, Padmasambhava,

YANG-CHEN TRUL-PA YÉ-SHEY TS’O-GYEL SHAP

The emanation of Sarasvatī, Her Eminence Yéshey Ts’ogyel,

LHA-CHIK T’RI-S’ONG BAI-RO-TSA-NA SOK

His Majesty King T’ris’ong Détsen, the Translator Vairocana and the rest,

TSA-GYÜ LA-MA YI-DAM KHA’N-DRO CHAY

The Root and Lineage Gurus, together with the Iṣṭadevas and Ḍākinīs:

DENG-DIR DUNG-WAY KUL ZHING SÖL-DEP NA

As here and now I invoke and supplicate you, with yearning,

TS’É-DZIN YING KYI JÉ-MO MANDA-RA’Y

May the lifespan of the Ḍākinī of Deep Wisdom,

T’UK-JÉ’Y GYU’N-TRUL YÉ-SHEY KHAN-DRO-MA’Y

Magical display of the compassion of Mandāravā, Upholder of Longevity, Lady of Basic Space,

KU-TS’É TEN CHING ZHEY-DÖN DRUP-PA DANG

Remain firm, and may her aspired aims be achieved;

KHYAY-PAR NGÖN GYI T’UK-DAM LAY’N-T’RO YIY

And in particular, by the karmic propensities of her previous spiritual commitments,

S’IY NA MI-JIK TA-WA’Y DENG-CH’EN T’OP

May attain great confidence in the View, which has no fear within conditioned existence,

GOM-PA’Y TSEL DZOK CHÖ-PA T’AR-CH’IN NAY

Complete the dynamic energy of the Meditation, and consummate the Conduct;

CH’Ö-ZAY LONG DU CH’Ö KÜN JANG-CH’UP SHOK

And thereby, may she be Awakened to all things, within the expanse wherein all phenomena come to resolution.

 

And so it was that as a long life prayer (zhabs brtan) for Rikdzin Yangch’en Lhamo (rig ‘dzin dbyangs can lha mo), the transcendent magical display of Mandāravā, the Ḍākinī of Deep Wisdom, the Mighty Mistress of Space, hailed in numerous prophecies, this was offered up by a disciple who pleases the Buddha Padma (Padmasambhava), Master Manifold Forms (Loppön Nats’ok Zuk’chen, slob dpon sna tshogs gzugs can), on the Tibetan date of the 14th day of the 6th month of the Fire Bird Year in the 60 year astrological cycle (rab gnas); the foreign date of the 8th day of the 7th month of the year 2017 (July 8th, 2017): May virtue and goodness increase.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, July 11th-17th 2017, in Bucharest, Romania.)