Aspiration for the Land of Great Bliss, by Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche

བདེ་ཆེན་ཞིང་སྨོན། །

Aspiration for the Land of Great Bliss

ཨེ་མ་ཧོ། །

E MA HO

བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །

LU-MEY’ TEN-GYI KYAB-NAY RIN-PO-CHHE

To the precious infallible eternal sources of refuge

དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །

YER-MEY’ SANG-GYAY GÖN-PO Ö’-P’HAG-MEY’

And the Buddha Protector Amitabha inseparable from them,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཡི། །

SÖL-WA DEB SO DI CHHI BAR-DO YI

I pray: dispel the outer, inner, and secret obstacles

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་། །

CHHI NANG SANG-WAY BAR-CHHAY’ SEL-WA DANG

Of this life, the next, and the bardo,

བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །

DE-CHHEN ZHING DU KYE-WAR T’HUG-JEY ZUNG

And out of your great compassion, accept our birth into the Land of Great Bliss!

ཨོཾ་ཨཱ་མི་དྷེ་ཝ་ཨ་ཡུ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

OM ĀMIDEWA AYU SIDDHI HŪNG HRĪH

By Shrī.

Composed by Khenchen Lama Pelgyepa Dorje Rinpoche.

Translated by Erick Tsiknopoulos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s