The Mantra for Generating Transcendent Insight 1

The Mantra for Generating Transcendent Insight 1

 

ཧཱུཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲཛྲྙཱ་བརྡྷ་ནི་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷ་བརྡྷ་ནི་དྷི་རི་དྷི་རི་བུ་དྷི་བརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། སངྒྷ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དཱ་ན་པ་ཏི་ས་པ་

རི་ཝཱ་ར་སྱ་ཙ་པྲཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནཱི་ཀུ་རྦནྟུ་སྭཱ་ཧཱ།

 

HŪNG/ PICHU PICHU PRAJÑĀ BARDHANI JVALA JVALA MEDHA BARDHANI DHIRI DHIRI BUDHI BARDHANI SVĀHĀ/ SANGHA SAPARIVĀRA DĀNAPATI SAPARIVARA SYACHA PRAJÑĀ VĀRDANĪ KURBANTU SVĀHĀ

Translated by Erick Tsiknopoulos (Sherab Zangpo).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s