The Prayer for the Happiness of Tibet, by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayè

བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།

The Prayer for the Happiness of Tibet

By Jamgön Kongtrul Lodrö Thayè

སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ།

KYAB-NAY LU-MEY KÖN-CHHOG TSA-WA SUM

To the infallible sources of refuge, the Three Jewels and the Three Roots,

ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

KHYAY’-PAR GANG-CHEN GÖN-PO CHEN-RAY-ZIG

And in particular the protectors of the Land of Snows, Avalokiteshvara,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང།

JE-TSÜN DRÖL-MA GU-RU PAY’-MA-JUNG

Jetsün Tara, and Guru Padmasambhava,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས།

SÖL-WA DEB SO THUG-DAM ZHÄL ZHEY GONG

We pray: consider your sacred bonds and promises,

སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

MÖN-LAM YONG-SU-DRUB-PAR JIN-GYII-LOB

And grant your blessings that our aspirations may be fully accomplished!

སྙིགས་དུས་འགྲོ་རྣམས་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་དང།

NYIG-DÜ DRO NAM SAM-JOR LOG-PA DANG

With the misguided thoughts and actions of beings in the degenerate time

ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པས་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི།

CHI NANG JUNG-WA THRUG-PAY GYU KYEN GYI

And the disturbance of the outer and inner elements as the causes and conditions,

སྔར་མ་གྲགས་པའི་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད།

NGAR MA-DRAG-PAY MI-CHUG DEL-YAM NAY’

Hitherto unheard of lack of wealth, plagues, sicknesses,

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་གཟེར།

ZA LU GYÄL DÖN NAG-CHHOG JUNG-PO’I ZER

Affliction of negative planetary energies, nagas, angry spirits, demons, evil forces, and harmful elemental ghosts,

བཙའ་སད་སེར་གསུམ་ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུགས་རྩོད།

TSA-SAY’-SER-SUM LO-NYEY MAG-THRUG TSÖ’

The triad of blight, frost, and hail, crop failure, war, conflict, and strife,

ཆར་ཆུ་མི་སྙོམས་གངས་ཅན་གྲ་ཕྱི་ཐན།

CHAR-CHU MI-NYOM GANG-CHEN DRA CHI-THEN

Downpours, water imbalance, glacial problems, and droughts,

ས་གཡོས་མེ་དགྲ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང།

SA-YÖ ME DRA JUNG ZHI’I JIG-PA DANG

Earthquakes, fire, enemies, and the breaking up of the four elements,

ཁྱད་པར་བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས།

KHYAY’-PAR TEN LA TSE-WAY THA-DAG SOG

And especially the foreign armies and so on that harm the Teachings,

གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་གནོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག།

GANG-CHEN JONG DIR NÖ’-TSE RIG THA-DAG

Quickly pacify all the infinite types of damage in this country of the Land of Snows,

མྱུར་དུ་ཞི་ཤིང་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག།

NYUR-DU ZHI SHING TSAY’ NAY JOM GYUR CHIG

And overcome them from the very root!

མི་དང་མི་མིན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི།

MI DANG MI-MIN DRO-WA THA-DAG GI

In the mental continuums of humans, non-humans, and beings in their entirety

རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།

GYÜ’ LA JANG-CHUB-SEM CHHOG RIN-PO-CHHE

May the precious supreme Bodhichitta

ངང་གིས་སྐྱེས་ནས་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་བྲལ།

NGANG-GII KYEY NAY NÖ’ TSE’I SAM-JOR DREL

Be naturally generated, freeing them from thoughts and actions of violence.

ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ནས།

PHEN-TSÜN JAM-PAY SEM DANG-DEN GYUR NAY

Through being imbued with the mind of mutual love,

བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར།

BÖ’-YÜL THA Ü DE-KYI’ PÄL GYII JOR

May the edges and center of the Tibetan country be rich with bliss, happiness, and glory,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག།

SANG-GYAY TEN-PA DAR GYAY YÜN NAY SHOG

And may the teachings of the Buddha spread, flourish, and endure forever!

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་སྟོབས།

TSA-SUM GYÄL-WA SRAY CHAY DEN-PAY TOB

Through the strength of the truth of the Three Roots and the Victorious Ones together with their Heirs,

འཁོར་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་མཆིས་ཀྱང།

KHOR-DAY GE-WAY TSA-WA GANG CHHI KYANG

Through whatever roots of virtue there are in samsara and nirvana,

བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས།

DAG-DANG LHAG-SAM NAM-PAR KAR-WAY THÜ

And through the power of our completely pure altruistic motivation,

གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།

SÖL-WA TAB MÖN-PAY DRAY-BU DRUB GYUR CHIG

May the fruition of our prayers and aspirations be accomplished!

ཅེས་བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་འདི་ནི་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུངས་སོ།

This Prayer for the Happiness of the Tibetan Country was the speech of Jamgön Kongtrül Lodrö Thayè.

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s