Tara’s Mantra Which Protects from the Eight Fears

Tara’s Mantra Which Protects from the Eight Fears

ཨོཾ་ན་མ་ཨཱ་རྱཱ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ནི་ཀཱ་ཡ།

ཏདྱཐཱ། ཨོཾ་ཏཱུ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦྦ་དུ་ཥྟཱན་པྲ་དུ་ཥྟཱན་མ་མ་ཀྲི་ཏེ་ཛམྦྷ་ཡ་སྟམྦྷ་ཡ་མོ་ཧ་ཡ་བནྡྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

ན་མ་ཨཱརྱཱ་བ་ལོ་ཀ་བྷ་ཡཱ་ན་རཱ་བོ་དྷི་སཏྭཱ་མ་ཧཱ་སཏྭཱ་ནི་ཨ་དྡྷི་ཥྠ་ན་ཨ་དྡི་ཥྠི་ཏེ་མ་མ་སརྦྦ་ཀརྨྨ་ཨཱ་པ་ར་ན་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷེ་བི་

ཤུདྡྡེ་ཤོ་དྷ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ཡ་ཧཱུཾ་པཊ་སྭ་ཧཱ།

OM NAMA ĀRYA AVILOKITESHVARĀYA BODHISATTVĀYA MAHASATTVĀYA MAHĀKĀRUNIKĀYA/ TADYATHĀ/ OM TĀRE TUTTĀRE SARVA DUSHTĀNA PRADUSHTĀNA MAMA KRITE JAMBHAYA STAMBHAYA MOHAYA BANDHAYA HŪNG HŪNG HŪNG PHAT PHAT PHAT SVĀHĀ/ NAMA ĀRYA AVALOKA BHAYĀNARĀ BODHISATTVĀ MAHĀSATTVĀNI ADHISHTHANA ADHISHTHITE MAMA SARVA KARMA ĀPARANA SVABHĀVA SHUDDHE VISHUDDHE SHODHAYA VISHODHAYA HŪNG PHAT SVĀHĀ

Note: The Eight Fears are the fears of:

 1. drowning,
 2. thieves,
 3. lions,
 4. snakes,
 5. fire,
 6. spirits,
 7. captivity and
 8. elephants;

and their inner counterparts:

 1. doubt,
 2. craving,
 3. avarice,
 4. envy,
 5. wrong views,
 6. hatred,
 7. delusion and
 8. pride

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements

2 thoughts on “Tara’s Mantra Which Protects from the Eight Fears

 1. OM SVASTI Dear Dharma Friend,
  thank you for publishing very good translations for the benefit of all beings.
  May Buddha Manjushri always bless you with Wisdom lights.
  OM A RA PA TSA NA DHI DHI DHI DHI DHI……………..
  Yours in Wisdom without borders :
  Mangala Konchok Norbu
  Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche
  Sagar Rinpoche, Shifu John Chow
  at Buddha Dharma – OBF International

  Like

 2. Tara is very charming . And THE GREEN ONE very green eyes, totaly esmerald . And one time a Teacher say me that …..have samething …like like …..Magnetic . YE . Green Tara .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s